Årsmøteprotokoll

Årsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Møtet skal annonseres 1 måned på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet. Årsmøtepapirer legges ut på klubbens internettsider ei uke før møtet og påminnelse m/årsmøtepapirer sendes ut pr. e-post til medlemmer med kjent e-postadresse. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

Faste saker til årsmøtet:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Velge møteleder og sekretær
  • Behandle årsmeldinga
  • Behandle revidert regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Fastsette naustleie
  • Fastsette kajakkleie
  • Behandle budsjett

Protokoll fra årsmøtene:
Det skrives protokoll frå årsmøtet og to deltakere i møtet velges til å underskrive protokollen. Protokollen fra årsmøtet med godkjent regnskap sendes Brønnøysundregisteret og også idrettsforbundet ifbm den årlige rapporteringen.

Dagsorden for årsmøtet 2018 vedlagt årsmelding, revidert regnskap for 2017 og budsjett for 2018

Protokoll 2018