Vedtekter

Revidert på årsmøtet 25. februar 2016

§1 Navn og formål:

Tromsø Havpadleklubb er en frittstående og selveiende organisasjon. Klubben har som formål å skape kontakt mellom padleinteresserte og å virke for deres interesser. Klubben vil søke å fremme en padlesport med vekt på sikkerhet og vern om miljøet på og ved sjøen.

§2 Medlemmer

Alle som har fylt 12 år kan bli medlemmer av klubben. Medlemmer under 16 år skal være sammen med myndig ledsager som er medlem i klubben, når de padler eller leier båt i regi av klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent.

§3 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Årsmøtet annonseres 1 måned på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet. Årsmøtepapirer legges ut på klubbens internettsider ei uke før møtet og påminnelse m/årsmøtepapirer sendes ut pr. e-post til medlemmer med kjent e-postadresse. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

Faste saker til årsmøtet:

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Velge møteleder og sekretær
 • Behandle årsmeldinga
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Fastsette naustleie
 • Fastsette kajakkleie
 • Behandle budsjett

Årsmøtet velger styre på 6 medlemmer for ett eller fortrinnsvis to år, ett varamedlem for ett år, valgkomité for et år og revisor for ett eller fortrinnsvis to år. Kontinuitet i styret ivaretas av valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv, men leder og kasserer velges separat på årsmøtet. Valg foregår skriftlig. Vedtektsendringer finner sted på årsmøtet, med minst 2/3 flertall.

§4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når 2/3 av styret eller minst 1/3 av  de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte  skjer med minst 2 ukers varsel.

§5 Medlemsmøter

Mellom årsmøtene er medlemsmøtene høyeste myndighet i klubben.

§6 Styret

Styret skal:

 • Iverksette medlemsmøtenes vedtak og bestemmelser.
 • Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
 • Representere klubben utad.
 • Stå for utgivelse av informasjon til medlemmene via klubbens nettsider
 • Godkjenne arbeidsgjenger, utvalg, komiteer som er viktige for aktivitetene i klubben.

Styret skal holde møter når formannen eller et flertall av styret forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av  de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.

§7 a. Naustene

Naustene eies av THPK og drives i samsvar med formålsparagrafen. Naustsjefen og resten av styret er ansvarlige for den daglige drift. Båtplass kan leies av medlemmer som ikke skylder kontingent. Medlemmer som ikke har betalt årets naustleie eller kontingent innen 1. april, mister naustplassen. Medlemsmøtet godkjenner separate naustregler. Medlemmer som bryter naustreglene, kan bortvises fra naustene for kortere eller lengre tid. Kajakker som blir liggende i naustet mer enn 2 år uten identifisert eier inndras av klubben for videresalg eller annen bruk.

§7b. Salg og pantsettelse av naust

Salg av klubbens naust kan kun skje etter vedtak på årsmøtet. Vedtaket må skje med minst 2/3 flertall. Pantsettelse av klubbens naust kan kun skje etter vedtak på årsmøtet.

§8 Båter og andre eiendeler.

Båter med tilbehør kan lånes/leies av medlemmene for en pris som fastsettes av årsmøtet. Ved salg av gamle båter eller annet av klubbens utstyr, skal styret avertere dette i på klubbens nettsider først. Ved salg av klubbutstyr skal medlemmene ha forkjøpsrett.

§9 Klubbens arbeidsgrupper

Det nedsettes følgende arbeidsgrupper til å organisere ulike deler av klubbens aktiviteter:

 • Turgruppe
 • Torsdagspadlinger
 • Bassenggruppe
 • Tromsøya rundt
 • Festkomité
 • Naustkomité

Medlemsgruppene rekrutteres blant klubbens medlemmer. Opptak og fritak som medlem i en gruppe avgjøres av gruppen selv. Det er ingen begrensning på virketid i gruppene.  Aktiviteter og planer gjøres kjent for medlemmene i klubben i god tid før de skal iverksettes. Gruppene leverer årsrapport som bidrag til styrets årsrapport. Gruppene skal overholde vedtatte budsjetter for kajakklubben, og rette seg etter vedtak som styret i klubben fatter. Et styremedlem skal være observator eller medlem i gruppa og kalles inn til møtene.

§10 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av klubben, skal dens midler overføres til NSSR (Norsk selskap til skipbrudnes redning).