Referat fra styrets møter

§8 i vedtekstene sier at “styret skal:

    • Iverksette medlemsmøtenes vedtak og bestemmelser.
    • Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
    • Representere klubben utad.
    • Stå for utgivelse av informasjon til medlemmene via klubbens nettsider
  • Godkjenne arbeidsgjenger, utvalg, komiteer som er viktige for aktivitetene i klubben.

Styret skal holde møter når formannen eller et flertall av styret forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av  de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.”

For å sikre transparens og åpenhet i styrets arbeid og legg til rette for medvirkning fra medlemmene legges referatene fra styrets møter ut her.

Referater fra styrets møter:   

%d bloggers like this: