Referat fra styrets møter

§8 i vedtekstene sier at «styret skal:

    • Iverksette medlemsmøtenes vedtak og bestemmelser.
    • Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
    • Representere klubben utad.
    • Stå for utgivelse av informasjon til medlemmene via klubbens nettsider
  • Godkjenne arbeidsgjenger, utvalg, komiteer som er viktige for aktivitetene i klubben.

Styret skal holde møter når formannen eller et flertall av styret forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av  de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt

Gennom å legge ut møtereferatene ønsker styret å sikre transparens og åpenhet i sitt arbeid og derigjenneom legge bedre til rette for medvirkning fra medlemmene.

Referat fra styrets møter i 2019

      Styremøte 1 – 20022019

      Styremøte 2 – 08042019

      Styremøte 3 – 07052019  

      Styremøte 4 – 11062019

      Styremøte 5 – 13.08.2019

Referat fra styrets møter i 2018

Styremøte 1 – 15032018

Styremøte 2 – 14042018

Styremøte 3 – 30052018

Styremøte 4 – 29082018

Styremøte 5 – 02102018

Styremøte 6 – 19112018

Styremøte 7 – 08012019