Referat fra styrets møter 2018

§8 i vedtekstene sier at «styret skal:

    • Iverksette medlemsmøtenes vedtak og bestemmelser.
    • Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
    • Representere klubben utad.
    • Stå for utgivelse av informasjon til medlemmene via klubbens nettsider
  • Godkjenne arbeidsgjenger, utvalg, komiteer som er viktige for aktivitetene i klubben.

Styret skal holde møter når formannen eller et flertall av styret forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av  de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt

Gennom å legge ut møtereferatene ønsker styret å sikre transparens og åpenhet i sitt arbeid og derigjenneom legge bedre til rette for medvirkning fra medlemmene.

Referat fra styrets møter i 2018:

Styremøte 1 – 15032018
Styremøte 2 – 14042018
Styremøte 3 – 30052018
Styremøte 4 – 29082018
Styremøte 5 – 02102018
Styremøte 6 – 19112018