Referat fra styrets møter

§8 i vedtekstene sier at “styret skal:

    • Iverksette medlemsmøtenes vedtak og bestemmelser.
    • Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
    • Representere klubben utad.
    • Stå for utgivelse av informasjon til medlemmene via klubbens nettsider
  • Godkjenne arbeidsgjenger, utvalg, komiteer som er viktige for aktivitetene i klubben.

Styret skal holde møter når formannen eller et flertall av styret forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av  de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.”

For å sikre transparens og åpenhet i styrets arbeid og legg til rette for medvirkning fra medlemmene legges referatene fra styrets møter ut her.

Referater fra styrets møter:

           2021 – 2022     

2020 – 2021 2019 – 2020    2018- 2019
   Styremøte 1 – 09032020
     Styremøte 2 – 01042020
     Styremøte 3 – 06042020
     Styremøte 4 – 18052020
     Styremøte 5 – 12082020
     Styremøte 6 – 26082020
     Styremøte 7 – 28092020
     Styremøte 8 – 16112020
     Styremøte 9 – 13012021
    Styremøte 10 – 030221
  Styremøte 1 – 20022019
  Styremøte 2 – 08042019
  Styremøte 3 – 07052019  
  Styremøte 4 – 11062019
  Styremøte 5 – 13.08.2019
  Styremøte 6 – 25.08.2019
  Styremøte 7 – 23.09.2019
  Styremøte 8 – 22.01.2020
Styremøte 1 – 15032018
Styremøte 2 – 14042018
Styremøte 3 – 30052018
Styremøte 4 – 29082018
Styremøte 5 – 02102018
 Styremøte 6 – 19112018
 Styremøte 7 – 08012019

%d bloggers like this: